Hodnocení projektu E-learning ve výuce TZB | SPŠ Tábor

 

Hodnocení projektu E-learning ve výuce TZB

Hodnocení projektu E-learning ve výuce předmětů studijního zaměření technická zařízení budov
Dvouletý SIPVZ projekt č. 0998P2005


1. Zásobování vodou a plynem

1.1 Stručné shrnutí projektu

1.1.1 Záměr projektu

Vypracovat v elektronické podobě podklady pro výuku v předmětu Zásobování vodou a plynem (ZVP) na střední průmyslové škole strojnické v Táboře. Předmět je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku studijního oboru Strojírenství se studijním zaměřením Technická zařízení budov (TZB). Jedná se o zaměření a proto je rozsah probírané látky menší, než u studijního oboru TZB.

1.1.2 Obsah projektu

V rámci projektu jsou zpracována témata z oblasti rozvodu vody a plynu zejména v bytové zástavbě.

1.1.3 Výstupy

Na webových stránkách školy zpřístupnit studentům školy a ostatní veřejnosti zpracované studijní texty a umožnit tak jejich použití ve výuce a v dalším studiu.

Ověření učebních textů proběhlo na Integrované střední škole stavební v Českých Budějovicích u maturitního oboru „Technická zařízení budov“. Zde ve třetím a čtvrtém ročníku probíhá výuka předmětu „Zdravotní technika“ a ve čtvrtém „Zásobování plynem“. Škola je vybavena ve všech učebnách dataprojektory a probíranou látku lze tudíž okamžitě studentům promítat a podpořit tím výklad učitele psaným textem i vhodnými obrázky.


1.2 Realizace projektu

1.2.1 Zpracovaná témata odpovídají studijnímu zaměření, pro který je využití výsledků projektu určeno.

1.2.2 Obsah projektu tvoří kapitoly:

1. Voda, obsahující úvod, přehled druhů vody, vodní chartu a charakteristické vlastnosti vody.

2. Rozvody vody, pojednávající o způsobech rozvodu vody v objektech, možnostech vedení rozvodu, osazování armatur a řešení kompenzací dilatací potrubí.

3. Výkresy a výpočty vodovodů, obsahují přehled zásad kreslení vodovodního potrubí v půdorysných i svislých řezech. Dále jsou uvedeny příklady specifikace, legendy a popisového pole (razítka) výkresu.. V závěru kapitoly je seznámení s principem výpočtu vnitřních vodovodů. Pro praktickou potřebu studentů jsou vloženy tabulky značek armatur a zařizovacích předmětů.

4. Vodovodní potrubí, představuje přehled materiálů a spojů vodovodních trubek doplněný o požární zabezpečení, zkoušky a provoz vodovodů.

5. Montáž, koroze a ochrana proti hluku shrnuje důležité zásady montáže vodovodních potrubí. Jsou uvedeny možnosti korozního napadení a opatření k zamezení šíření koroze. Dále je k dispozici přehled opatření pro omezení hlučnosti vodovodů

6. Vnitřní kanalizace. V této kapitole se studenti seznamují s druhy kanalizace, s požadavky na potrubí svodné, odpadní, připojovací a větrací. Je též vysvětlena problematika odvodnění zařizovacích předmětů, upevnění potrubí, předčištění odpadních vod a ochrana proti zpětnému vzdutí . Na závěr je uveden úvod do výpočtů průtoku kanalizační vody a zobrazování vnitřní kanalizace.

7. Instalace plynu se nejprve zaměřuje na popis druhů topných plynů a rozbor jejich vlastností. V závěru kapitoly je přiblížen systém přívodu zemního plynu k odběrateli a jsou ozřejmena uspořádání odběrních plynových zařízení.

8. Hořáky plynových spotřebičů. V kapitole je uveden rozbor základních druhů plynových hořáků včetně omezování Nox. Vysvětlena jsou též zařízení zajišťující bezpečný provoz hořáků a zapalovací zařízení

1.2.3 Projekt je pro studijní účely k dispozici na webových stránkách školy jako PDF soubor. Formálně je projekt rozdělen do kapitol 8 kapitol. V jednotlivých kapitolách je značné množství názorných obrázků. Kapitoly jsou ukončeny otázkami pro opakování.2. Vytápění

2.1 Stručné shrnutí projektu

2.1.1 Záměr projektu

Vypracovat v elektronické podobě podklady pro výuku v předmětu Vytápění (VTK) na střední průmyslové škole strojnické v Táboře. Předmět je vyučován ve druhém a třetím ročníku studijního oboru Strojírenství se studijním zaměřením Technická zařízení budov (TZB). Jedná se o zaměření a proto je rozsah probírané látky menší, než u studijního oboru TZB.


2.1.2 Obsah projektu

V rámci projektu jsou zpracovat témata z oblasti rozvodu vody a plynu zejména v bytové zástavbě.

2.1.3 Výstupy

Na webových stránkách školy zpřístupnit studentům školy a ostatní veřejnosti zpracované studijní texty a umožnit tak jejich použití ve výuce a v dalším studiu.
Ověření učebních textů proběhlo na Integrované střední škole stavební v Českých Budějovicích u maturitního oboru „Technická zařízení budov“.Zde ve třetím a čtvrtém ročníku probíhá výuka předmětu“Vytápění“.Škola je vybavena ve všech učebnách dataprojektory a probíranou látku lze tudíž okamžitě studentům promítat a podpořit tím výklad učitele psaným textem i vhodnými obrázky.

2.2 Realizace projektu

2.2.1 Zpracovaná témata odpovídají studijnímu zaměření, pro který je využití výsledků projektu určeno.

2.2.2 Obsah projektu tvoří kapitoly:

1. Úvod, pojednávající o historickém způsobu vytápění, vysvětlující základní pojmy a klimatické poměry.

2. Tepelná pohoda člověka, pojednávající o tepelné produkci a rovnováze člověka, o tepelně vlhkostním mikroklimatu vytápěného prostoru

3. Výpočet tepelného příkonu, pojednávající o sdílení tepla, je vysvětlen princip výpočtu tepelných ztrát budov.

4. Druhy otopných soustav, pojednávající o vodních otopných soustavách teplovodních, nízkotlakých parních a teplovzdušných.

5. Otopná tělesa, pojednávající o článkových, deskových a trubkových tělesech, o konvektorech.

6. Dimenzování teplovodních otopných soustav, pojednávající o principu dimenzování potrubí, o návrhu, konstrukci a použití čerpadel.

7. Potrubí a armatury teplovodního vytápění, pojednávající o použitém materiálu a armaturách v otopném systému. Dále je řešena dilatace a upevnění potrubí.

8. Zdroje tepla, pojednávající o palivech a problematice hoření, topidlech a kotlích pro ústřední a etážové vytápění.

9. Zabezpečovací zařízení teplovodních otopných soustav, pojednávající o otevřených a uzavřených expanzních nádobách a o principu jejich výpočtu.

10. Základy komínové techniky, pojednávající o vývoji, konstrukcích a použití jednotlivých typů komínů.

11. Teplovodní otopné soustavy sálavé, pojednávající o podstatě přenosu tepla sáláním a jednotlivých typech sálavých soustav.

12. Elektrické vytápění, pojednávající o systémech elektrického přímotopného, akumulačního a smíšeného vytápění.

13. Otopné soustavy s vyšším pracovním přetlakem, pojednávající o problematice horkovodních a středotlakých parních soustav.

14. Netradiční zdroje energie, pojednávající o tepelných čerpadlech, kogeneračních jednotkách a solární energii.

15. Centralizované zásobování teplem(CZT), pojednávající o zdrojích a rozvodech tepla pro CZT a o předávacích stanicích.

2.2.3 Projekt je pro studijní účely k dispozici na webových stránkách školy jako PDF soubor. Formálně je projekt rozdělen do kapitol do 15 kapitol. V jednotlivých kapitolách je značné množství názorných obrázků. Kapitoly jsou uzavřeny otázkami pro opakování.


3. Shrnutí

Realizovaný projekt umožňuje zefektivnit práci ve výuce. Předpokládá se, že je dostupný počítač, dataprojektor a projekční plocha. Promítáním a současným popisem obrázků se zlepšuje a zrychluje pochopení probírané látky přímo během výkladu. Během výuky je možné okamžitě čerpat data na internetu. Výuka je názorná, srozumitelná a dává větší prostor pro diskuzi než u klasické výuky. Podstatně se zlepšuje orientace studentů v oboru.
Studenti si mohou převést elektronickou podobu probírané látky do svých počítačů nebo si daná témata vytisknou. Výrazně se tak zvýší dostupnost odborných informací.

Možnost využití podkladů při zkoušení umožňuje rychlé a efektivní opakování, upevňování a prověřování znalostí všech studentů.

Projekt obsahuje cca 300 stran textu a obrázků, což odpovídá rozsahu dvouletého projektu. Kvalitu některých obrázků by bylo třeba zlepšit.

Projekt je otevřeným systémem a jeho elektronická podoba umožňuje průběžnou aktualizaci a doplňování výukových materiálů. Je samozřejmé, že vzhledem ke sjednocování norem a jejich změnám, bude také zapotřebí občas aktualizovat značení veličin. Praktické využívání při hodinách odkryje místa, která je třeba doplnit, zlepšit nebo vynechat. V části ZVP bude dobré doplnit témata o teplé vodě, směrnice pro vedení plynovodů v obytných budovách apod. Dále by bylo vhodné tématicky doplnit zpracované kapitoly částí větrání a klimatizace. Celá práce by mohla být završena sbírkou úloh s řešenými příklady. Navrhované doplňky překračují předpokládaný rozsah projektu.

Integrovaná střední škola stavební, Nerudova 59, České Budějovice
© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!