Sloučení škol - zápis z tiskové konference | SPŠ Tábor

 

Sloučení škol - zápis z tiskové konference

pondělí, 4.12.2006 Zápis z tiskové konference, která se uskutečnila 4.12.2006 v informačním středisku SPŠS Tábor.

Účastníci tiskové konference:

Ing. Marcel Gause, ředitel Střední průmyslové školy strojnické Tábor (SPŠS Tábor)
Mgr. Libuše Trávníčková, zástupce ředitele Střední průmyslové školy strojnické Tábor
Mgr. Roman Bernát, zástupce ředitele Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Tábor (SOŠ a SOU stavební Tábor)

Přepis prohlášení ředitele SPŠS Tábor:


Usnesením č. 309/2006/ZK zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 21. listopadu 2006 zaniká Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Tábor s tím, že se k 1. lednu 2007 slučuje se Střední průmyslovou školou strojnickou Tábor.

Co vedlo krajský úřad coby zřizovatele subjektů k tomu, že přistoupilo k tomuto kroku

Jistě jste zaznamenali, že v rámci optimalizace krajského školství na sebe dlouhodobě poutá pozornost táborský areál středních škol, donedávna ještě tvořený čtyřmi integrovanými školami, každá s vlastním vedením. Od minulého roku sdružuje areál už jen tři samostatné subjekty, z nichž jedním byla stavební škola. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně úspěšnou, ale co do velikosti malou školu, bylo jen otázkou času, kdy také ona bude muset začít hledat silného partnera. Řešení se nabízelo několik, z pohledu stavební školy se z nich nakonec jako nejlepší varianta ukázalo spojenectví se SPŠ strojnickou Tábor, která jí byla svým jednoznačně technickým zaměřením nejbližší. Kromě toho strojní průmyslovka stála některými ze svých oborů na pomezí mezi strojírenstvím a stavebnictvím. Vzpomeňme například zaměření na mechanizaci stavebnictví nebo na technická zařízení budov v rámci studijního oboru Strojírenství. V dalším z maturitních oborů, v Technickém lyceu, se stavební tématika objevuje v zaměřeních na stavitelství a architekturu. Na tom byl postaven společný optimalizační projekt, předložený oběma školami prostřednictvím OŠMT Radě Jihočeského kraje a poté jeho zastupitelstvu. Protože každý z takto závažných zásahů do sítě středních škol musí vyhovovat i z hlediska ekonomické efektivity, přinese změna zajímavé finanční úspory.


Nový subjekt se bude jmenovat Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor

Nový název táborské průmyslovky ponese nejen označení průmyslová škola, ale jako jasný signál k veřejnosti také přesné definování své profilace, tedy strojní zaměření v rámci čtyřletého studijního oboru Strojírenství, dále pak stavební zaměření v rámci čtyřletého studijního oboru Pozemní stavitelství a v neposlední řadě zachová to, co jí v poslední době dělá tak úspěšnou – Technické lyceum, v němž spojuje obě tato průmyslová odvětví na úrovni speciální přípravy pro další studium na vysokých technických školách. Protože spojením vytvářejí obě technické školy silný vzdělávací subjekt, zaměřený na potřeby průmyslu, bylo v projektu nezbytné zachovat přípravu na dělnické stavební profese. Na ně pak navazuje další vzdělávání pro vyučené v nástavbovém studiu, ukončeném stejně jako ostatní studijní obory maturitou.


Jak bude vypadat nová vzdělávací nabídka průmyslovky

Maturitní obory pro uchazeče ze základních škol
Technické lyceum
celková kapacita 240 celkem 8 tříd (2 třídy v ročníku)

Strojírenství
celková kapacita 240 celkem 8 tříd (2 třídy v ročníku)

Pozemní stavitelství
celková kapacita 120 celkem 4 třídy (1 třída v ročníku)

Maturitní nástavbové studium denní pro vyučené v
dřevařských oborech
celková kapacita 60 celkem 2 třídy (1 třída v ročníku)

Maturitní nástavbové studium dálkové pro vyučené ve
strojírenských oborech
celková kapacita 90 celkem 3 třídy (1 třída v ročníku)

Učební obory dřevařské a stavební
celková kapacita 180 celkem 6 tříd (2 třídy v ročníku)

Znamená to, že se od 1. ledna 2007 stavy počtu žáků změní takto:
SPŠ strojnická
celková kapacita 570 celkem 19 tříd
SOŠ a SOU stavební
celková kapacita 360 celkem 12 tříd
nově SPŠ strojní a stavební
celková kapacita 930 celkem 31 tříd


Jaký bude mít změna ekonomický přínos

Předně dojde k úspoře prostor, což byl jeden z hlavních úkolů optimalizačního kroku. Stavební škola zatím působila ve dvou školských budovách. Jednak využívala několik učeben na Areálu, jednak zajišťovala výuku ve stavebních učebních oborech v budově domova mládeže v ulici Martina Koláře. Náš projekt počítá s využitím stávajících prostor SPŠ strojnické v této budově a přenesení výuky z Areálu do budovy v ulici Martina Koláře, takže od léta 2007 bude na Areálu k dispozici místo pro přestěhování obchodní školy z hygienicky nevyhovující budovy v Lužnické ulice. Jak dál dokáže krajský úřad využít nabídnuté prostory, o tom rozhodne skutečný dopad poklesu počtu dětí vycházejících ze základních škol na táborské střední školství. Každopádně by se ale provozní náklady podle propočtů OŠMT měly ročně snížit cca o 2,8 miliónu korun. Další úspory se dají předpokládat v oblasti mzdové, takže celkem se dá hovořit o snížení nákladů přibližně o 4 milióny korun.

Hlavním hlediskem při zpracování projektu byla kvalita vzdělávací nabídky

Podstatné pro současné studenty i zájemce o studium v příštích letech je, že zůstává v plném rozsahu zachována vzdělávací nabídka obou dosud samostatných škol. To je dobrý signál pro táborský region, protože by bylo nenapravitelnou chybou, kdyby některý z těchto praxí požadovaných oborů z táborské vzdělávací nabídky zmizel nebo oslabil. Převedením stavebních oborů pod křídla strojní průmyslovky se naopak očekává, že tato uznávaná technická škola dodá vzdělávání ve stavebních oborech ještě vyšší kvalitu a zajistí jim potřebnou prestiž, a to jak ve studijních, tak i učebních oborech.

Pro právě probíhající školní rok to znamená, že si obě školy až do června 2007 uchovají určitý stupeň autonomie. Studentům se nebudou měnit vyučující ani prostory, na něž jsou zvyklí. První krok stanovený k datu 1. ledna 2007 tak představuje pouze účetní a organizační změnu v řídících činnostech nástupnické organizace a jejího ředitele. Následovat bude během jarních měsíců příprava na sestěhování stavební školy do přímo sousedících budov SPŠ strojnické v Komenského ulici a SOŠ a SOU stavebního v ulici Martina Koláře, aby mohla být od 1. září 2007 zahájena výuka v novém.

Pro letošní maturanty a učně připravující se na závěrečné zkoušky změna tedy přinese jedinou novinku. Tou bude jiná hlavička na maturitních vysvědčeních a výučních listech. Pro školní rok 2007/2008 už ale proběhne přijímací řízení do nového školského subjektu a zájemci budou přijímáni na Střední průmyslovou školu strojní a stavební Tábor.

V čem spočívají největší klady vzniku společné průmyslové školy pro strojní a stavební obory v Táboře

1. Příbuzné obory, které se mnohdy překrývaly, se budou vyučovat koordinovaně se společnou orientaci na kvalitní ukončení studia, v případě maturitních oborů na bezproblémový přechod na vysokou školu nebo uplatnění v praxi, v případě učebních stavebních oborů na vztah k řemeslu a pro nejlepší z učňů na možnost získání maturitního vysvědčení v nástavbovém studiu.

2. Větší učitelský kolektiv umožní lepší využití speciálních aprobací odborných pedagogů a spojení lidského potenciálu. Škola s větším počtem žáků si může dovolit budovat odborné učebny, s jejichž pořízením by dříve z důvodu nižší efektivity využití váhala. To platilo zejména o stavební škole.

3. Silná technická škola je zárukou stability, což je významná skutečnost nejen pro rodiče a studenty, ale dobrá zpráva i pro město Tábor, které se nemusí obávat ztráty některého z dosud vyučovaných středoškolských oborů, a samozřejmě také pro zaměstnavatele, kteří dlouhodobě postrádají lidské zdroje připravující se pro uplatnění v oblasti technických oborů.

4. Tato fúze je jedinečná v tom, že je oběma školami chtěná a společně realizovaná. To se projevilo již při přípravě optimalizačního projektu, na němž zástupci obou subjektů těsně spolupracovali, aniž by někdo musel podléhat pocitu, že se stává obětí toho druhého. To je nejlepší předpoklad k tomu, aby vznikla pozitivní pracovní atmosféra, tak důležitá při vzdělávání.


Ing. Marcel Gause
ředitel SPŠS Tábor


© SPŠ Tábor, 2004 - 2010 (ver. 1.3)

Krátké zprávy

úterý, 21.12.2010

Všem zaměstnancům, žákům a příznivcům SPŠ Tábor přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok 2011!

pondělí, 20.12.2010

Kvůli nutné rekonstrukci v budově D mají žáci denního studia ředitelské volno, konzultace dálkařů probíhají beze změny

pátek, 17.12.2010

Vánoční koncert s nevánočními decibely dnes PROPALuje BUTAN pro mladší spolužáky v kinosále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Seminář firmy Velux pro žáky 3. ročníku pozemního stavitelství probíhá v přednáškovém sále školy

čtvrtek, 16.12.2010

Na divadelní představení v anglickém jazyce se vydávají do Prahy lyceisté ze 3La a 3Lb

pondělí, 13.12.2010

Ústní zkouškou vyvrcholí opravné závěrečné zkoušky učebních oborů. Hodně štěstí!

pátek, 10.12.2010

Školní sportovní klub zve do Alp! Zítra začíná lyžařská sezona!

pátek, 10.12.2010

Kdo nelyžuje, může plesat! Nebo se přijít v sobotu 11. 12. podívat do Palcátu na odjezd maturitního expresu 4Lb

pátek, 10.12.2010

Studium statistiky a informatiky na pražské VŠE přiblíží lyceistům zástupci fakulty dnes od 8,00 v kinosále školy

středa, 08.12.2010

Regionální soutěž tesařů pod cechovní patronací probíhá 8.-9. 12. v areálu školních dílen. Držíme palce domácím!